Stipendierna för år 2024 söks i augusti 2023. Beslutet gällande beviljade stipendier meddelas stipendiemottagaren senast den 15 februari år 2024.

Folkets Kulturfond stöder arbetarnas och arbetarrörelsen kulturella strävanden samt ett informations- och upplysningsarbete som främjar samhällsorienterad forskning, konst, studier och internationell solidaritet.

Stiftelsen beviljar årligen stipendier åt privatpersoner, arbetsteam och samfund för cirka 400 000 €.

Stipendier som delats ut under tidigare år hittar du på våra sidor här.

För forskningsarbete inom medicin och hälsovetenskaper kan vi tyvärr inte dela ut stipendier.

Våra stipendier finansieras med intäkter från märkesdagsinsamlingar, minnestjänster, Kulturgåvan, donationer, testamenten samt kapitalavkastning

Välj huvudmeny – Valet av fond kan lämnas åt stiftelse

Valet av fond kan lämnas åt stiftelsen. Du skall välja Jag ansöker om stipendier – i menyn huvudmeny, Folkets Kulturfonds huvudfond eller FFC:s kulturfond eller Förlagsaktiebolaget Tammis fond. Bidrag kan endast ansökas i augusti när ansökan är öppen för ansökningar.

När du valt huvudmenyn, välj fond. Fondernas huvudsakliga ändamål finns på vår sida här.

Du kan lämna valet av fond ogjort – de som besluter om stipendierna väljer då enligt ansökningens tema den fond som är bäst lämpad.

Om du ansöker om stipendium ur ditt fackförbunds fond, skall du i applikationen välja fond enligt ditt egna fackförbund.

Summa som kan ansökas

Storleken på stipendierna i medeltal

  • Stipendium för hobbyverksamhet 500€
  • Stipendium för rese- och materialkostnader inom andra stadiet 800€
  • Stipendium för examensarbete vid högskola eller universitet 1000€
  • Stipendium för doktorsavhandling 2000€
  • Stipendium för verksamhet inom konst 1000€
  • Stipendium för föreningsverksamhet 1000€

På storleken av stipendiet inverkar bland annat projektets ändamål, motiveringen i ansökan och projektets samhälleliga betydelse och allmännytta.

Då vi beviljar stipendium för ett projekt fäster vi speciell uppmärksamhet vid vilken samhällelig effekt projektet har.

Det är viktigt att du skriver din e-postadress i ansökan

Vi sänder information om beviljade stipendier till alla per e-post. Vi meddelar också per e-post dem som icke beviljats stipendium. Kontrollera att din e-postadress är korrekt skriven.

Arbetsteamets kontaktperson skall namnges

Om ni ansöker om stipendium för ett arbetsteam räcker det att ni i ansökan meddelar kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. I det fall att arbetsgruppen får stipendium för sitt projekt, ber vi kontaktpersonen meddela namnen på medlemmarna i teamet samt detalj- och dispositionsplan för stipendiet.

Med temat för ansökan beskriver du det väsentligaste

I rubriken för din ansökan beskriver du innehållet i ditt projekt så kort och koncist som möjligt. Använd inte här ordet stipendium (t.ex. Stipendium för studier) utan rubricera din ansökan mera detaljerat (t.ex. Tillägsstudier i historia som avläggs i Japan.)

Motiveringen till stipendieansökan är viktig

Motivera med eftertanke, den första behandligen av ansökningarna görs enligt den projektbeskrivning du gjort under punkten motivering till stipendieansökning.

Berätta med högst 2000 tecken, varför just du borde beviljas stipendium och vilken betydelse ditt projekt har. Berätta kort och koncist.

Referenser krävs inte

Vi kommer eventuellt att kontakta referensen då vi besluter om stipendier. Bifoga enligt anvisningarna referensernas namn och kontaktuppgifter i ansökningsblanketten.

Bilagor krävs inte

Bifoga endast sådana bilagor till ansökan som är väsentliga med tanke på ansökan i fråga. Maxstorleken på en enskild bilaga är 3Mb.

Ansökningstiden är augusti

Ansökningstiden för stipendier från Folkets Kulturfond är 1.8 kl. 00.01 – 31.8 kl. 23.59. Ansökningen sker endast elektroniskt, man skall inte skicka blanketter till stiftelsen. Ansökningsapplikationen är öppen bara i augusti.

Beslut gällande utdelning finns på stiftelsens hemsida senast den 15.2.

Utdelningen av stipendier offentliggörs på dessa hemsidor senast den 15 februari påföljande år. Utbetalningen av stipendierna sker inom mars månad åt dem som enligt direktiven meddelat stiftelsen sina uppgifter.

Tekniskt stöd fås vid behov

Om det uppstår problem med användningen av ansökningsprogrammet, kan du ta kontakt via e-postadressen hakemustuki@datalink.fi

Dataskydd

Dataskyddsbeskrivningen för ansökare av stipendium hittas som bilaga nere på denna sida.

DATASKYDDS- OCH REGISTERBESKRIVNING (UPPDATERAD 4.7.2022)

tammenlehvä