Kansan Sivistysrahaston säännöt

1 § Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto sr, ruotsiksi Folkets Kulturfond sr.
Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi

 • jakaa apurahoja tarkoitusta edistävään toimintaan
 • harjoittaa ja tukea taloudellisesti työväenliikkeeseen ja yhteiskuntaan kohdistuvaa historiallista ja muuta tieteellistä tutkimusta
 • vaalia työväenliikkeen perinteitä
 • tukea taloudellisesti opintoharrastuksia ja kulttuuritoimintaa
 • harjoittaa ja tukea taloudellisesti julkaisu-, viestintä- ja koulutustoimintaa sekä kansainvälistä solidaarisuutta kehittävää tiedotusta ja muuta valistustoimintaa
 • toimia kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua seuraaville järjestöille ja säätiöille: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Finlands Svenska Socialdemokrater rf, Palkansaajasäätiö sr, Sosialidemokraattiset Naiset, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p., Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry, Työväen Arkiston Säätiö sr, Työväenlehdistö ry, Työväen Näyttämöiden Liitto ry, Työväen Sivistysliitto TSL ry ja Vasemmistoliitto r.p.

4 § Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

5 § Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus.

6 § Säätiön valtuuskuntaan kuuluu kuusitoista (16) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä, jotka seuraavat yhteisöt ja säätiöt valitsevat, kukin yhden:

 • Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry,
 • Finlands Svenska Socialdemokrater rf,
 • Kustannusosakeyhtiö Tammi,
 • Osuuskunta Tradeka,
 • Palkansaajasäätiö sr,
 • Sosialidemokraattiset Naiset,
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry,
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.,
 • Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry,
 • Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry,
 • Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry,
 • Työväen Arkiston Säätiö sr,
 • Työväenlehdistö ry,
 • Työväen Näyttämöiden Liitto ry,
 • Työväen Sivistysliitto TSL ry ja
 • Vasemmistoliitto r.p.

Valtuuskunnan toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Valtuuskunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa viisi (5), kolmantena vuotena kuusi (6).

Mikäli jäsenten valintaan oikeutettu yhteisö tai säätiö ei ole ennen jäsenen uuden toimikauden alkua nimennyt jäsentä, suorittaa valinnan valtuuskunta.

Valtuuskunnan jäsenenä ei voi olla henkilö, joka on alaikäinen, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu taikka joka on konkurssissa.

Valtuuskunnan jäsenen nimennyt taho voi erottaa nimeämänsä jäsenen kesken toimikauden.

Jos valtuuskunnan jäsen menettää kelpoisuutensa, eroaa tai erotetaan kesken toimikauden, hänet nimennyt taho voi nimittää uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7 § Säätiön valtuuskunnan varsinaiset kokoukset pidetään huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa.

Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunta, valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään viisi (5) valtuuskunnan jäsentä sitä vaatii kirjallisesti valtuuskunnan puheenjohtajalta ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen lähetetään valtuuskunnan päättämällä tavalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) muuta jäsentä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Valtuuskunnan jäsenen esteellisyyteen sovelletaan, mitä säätiölain 3 luvun 4 §:n 1 momentissa on säädetty hallituksen jäsenen esteellisyydestä.

Valtuuskunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) valtuuskunnan jäsen

8 § Huhti-toukokuussa pidettävässä kevätkokouksessa

 1. esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
 2. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 § Syys-lokakuussa pidettävässä syyskokouksessa

 1. esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio
 2. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 3. valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
 4. valitaan vähintään yksi (1) tilintarkastaja
 5. käsitellään valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien
  ja asiantuntijoiden palkkiot
 6. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.
  Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden. Päätös hallituksen jäsenen erottamisesta on pätevä, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosa (2/3) valtuuskunnan kaikista jäsenistä. Päätöstä hallituksen jäsenen erottamisesta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu valtuuskunnan kokouskutsussa.

10 § Säätiön hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.

Heistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2), kolmantena vuotena yksi (1).

Hallituksen jäsenen enimmäisikäraja on 70 vuotta. Hallitukseen on valittava molempia sukupuolia.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen päättämällä tavalla, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kolme (3) jäsentä, joista vähintään yksi (1) on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa tai näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä.

Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa sitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

11 § Säätiössä voi olla toimitusjohta ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

12 § Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä yksin.

Hallitus voi antaa jäsenelleen taikka muulle nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

13 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen valtuuskunnan kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen valtuuskunnan kevätkokousta.

14 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on pätevä, jos päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosa (2/3) hallituksen kaikista jäsenistä, jollei säätiölaissa säädetä suuremmasta enemmistöstä.

Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että valtuuskunta on antanut suostumuksensa sääntöjen muuttamiseen. Sääntöjen muuttamista koskeva suostumus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosa (2/3) valtuuskunnan kokouksessa läsnä olevista jäsenistä on kannattanut suostumuksen antamista. Päätöstä sääntöjen muuttamista koskevasta asiasta ei saa tehdä, jos asiasta ei ole mainittu valtuuskunnan kokouskutsussa.

15 § Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on määrättävä johonkin säätiön pyrkimyksiä lähellä olevaan tarkoitukseen.

tammenlehvä