Lahjoita toteutuvia unelmia

Kansan Sivistysrahasto on työväenliikkeen yhdistävä tekijä. Tärkein tehtävämme on kulttuurin, tieteen ja taiteen tukeminen – erityisesti uran tai harrastuksen alkutaipaleella oleville.

Suurin osa Kansan Sivistysrahaston säätiön apurahojen jaosta ja voimaannuttavien hankkeiden toteuttamisista tapahtuu tavallisten ihmisten tekemien testamenttilahjoitusten tuotoilla.

Testamenttilahjoituksen meille ovat tehneet esimerkiksi kansanvalistaja Viola Järvinen, kirvesmies Yrjö Tuomainen ja metalli- ja konepaja-alalla toiminut Taisto Pennanen. Viola Järvisen testamentin tuotolla tuetaan Järvisen elämän aikana tärkeinä pitämiä hankkeita: kotitalous-, ravitsemus- ja kuluttaja-alan opiskelua sekä valistustyötä. Yrjö Tuomaisen testamenttilahjoituksella tuemme Uudenmaan alueen vähävaraisia nuoria ja opiskelijoita. Taisto Pennasen lahjoituksella Pohjois-Karjalan kulttuuri-, opinto- ja yhteiskunnalliseen toimintaan pystytään panostamaan entistä vahvemmin.

Lahjoitus oman arvomaailman mukaiseen toimintaan

Testamenttilahjoituksella voi perustaa lahjoittajan nimeä kantavan rahaston, jolle laaditaan testamenttisäädöksen mukainen ohjesääntö. Haluamme kunnioittaa lahjoittajan arvomaailmaa, vahvistaa ja jatkaa apurahatoiminnan kautta hänen elämäntyötänsä.

Ohjesäännön tarkoituspykälä rakennetaan lahjoittajan toivomalla tavalla. Tarkoituspykälään kirjataan ne painopisteet ja arvot, joiden mukaan apurahoja rahastosta jaetaan.

Kaikki lahjoitettu varallisuus pysyy lahjoittajan omassa rahastossa, koska rahaston varoja seurataan säätiön kirjanpidossa erillisenä kohteena. Rahastoa hoitaa säätiön hallitus ja asiamies, mutta sille voidaan nimetä myös erillinen lähinnä apurahojen jaosta huolehtiva hoitokunta, jossa ovat mukana testamentin tekijän esittämät tahot.

Testamenttilahjoituksen voit osoittaa yleisrahastollemme tai jollekin sen erikois- tai maakuntarahastoistamme. Testamentin pohjalle voimme myös perustaa lahjoittajan nimeä kantavan rahaston.

Testamenttilahjoituksen voi osoittaa myös yleisrahastolle tai jollekin sen erikois- tai maakuntarahastoista, jolloin apurahojen jako tapahtuu näiden rahastojen tarkoituksen mukaisesti.

Palkintoja voidaan nimetä testamentin tekijän mukaan. Lahjoittajan tiedot säilyvät säätiön viestinnässä ja toimintakertomuksessa.

Säätiö hoitaa lahjoitusvarallisuuttasi turvallisesti ja tuottavasti

Säätiö hoitaa talouttaan turvallisesti ja tuottavasti. Koska käytäntönä on, että apurahoja jaetaan vuosittain noin 70% varallisuuden tuotosta, säilyy testamenttilahjoitus säätiössä pysyvästi. Näin rahaston pääoma vahvistuu vuosien kuluessa, eikä varallisuutta menetetä. On hyvä, jos varallisuutta ei testamenttimääräyksellä sidota määrättyyn muotoon, jotta se voidaan säilyttää tuottavana ajan myötä muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä.

Käytännön tietoa testamenttilahjoituksesta

Testamentin voi tehdä yleisesti Kansan Sivistysrahaston tarkoitusperien tukemiseen tai jotain niiden piiriin kuuluvaa erityisaluetta korostaen. Testamentin tarkoitusmääräys tulisi suunnitella aikaa kestäväksi, jolloin siihen ei tulisi sisällyttää liian yksityiskohtaisia määräyksiä varojen käytöstä.

Säätiön hallitus valvoo, että varojen hallinta ja apurahojen jako tapahtuu säätiölain, hyvän säätiötavan, Säätiön sääntöjen ja rahastojen ohjesääntöjen mukaisesti.

Yleistestamentti vai legaatti

Kansan Sivistysrahaston hyväksi voidaan tehdä yleistestamentti tai erityisjälkisäädös eli legaatti.

Yleistestamentilla säätiö saa oikeuden suhteelliseen osaan pesän varoista, usein koko pesään, ellei testamentissa ole nimetty muita saajia tai pesässä ei ole lakiosaan oikeutettuja perijöitä.

Legaatti on aina tietty varallisuuserä, joka testamentilla lahjoitetaan Kansan Sivistysrahastolle. Tällainen varallisuuserä voi olla esimerkiksi määrätty summa rahaa, osakkeita, asunto-osake tai kiinteistö.

Varallisuus tulee kokonaisuudessaan tarkoituksen mukaiseen käyttöön – lahjoituksesta ei mene veroa

Kansan Sivistysrahastolla on oikeus saada testamenttilahjoitus perintöverosta vapaana, jolloin lahjoituksen koko määrä tulee siihen käyttöön, johon lahjoittaja on sen tarkoittanut.

KSR testamentin täytäntöönpanijana

KSR voi tarvittaessa toimia pesänselvittäjänä ja testamentin toimeenpanijana, jolloin KSR:n edustajat hoitavat vainajan jäämistön selvittelyn ja testamentin täytäntöönpanon lain ja säätiön omien eettisten ohjeiden mukaisesti. Testamenttiin tulisi tällöin kirjoittaa lause: Testamentin toimeenpanijana toimii Kansan Sivistysrahasto tai sen määräämä. Lauseella varmistetaan se, että KSR voi käyttää tässä myös asiantuntija-apua.

KSR avustaa, mutta ei laadi testamenttia

Kansan Sivistysrahasto suosittaa testamentin tekoa ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Säätiö ei, mahdollisena lahjoituksen saajana, todista oikeaksi säätiön hyväksi tehtyä testamenttia. Säätiön asiamieheltä saa ohjeita ja lisätietoja testamentin laadinnassa ja mahdollisen, omaa nimeä kantavan rahaston ohjesäännön teossa. Testamentin vastaanotosta ja ohjesäännöistä päättää säätiön hallitus.

Testamentin teosta Kansan Sivistysrahaston hyväksi ei tarvitse välttämättä etukäteen ilmoittaa mutta em. muotoseikkojen oikeellisuuden varmistamiseksi ja etenkin omaa rahastoa perustettaessa luonnos olisi hyvä tarkistaa säätiössä. Säätiö voi ottaa testamentin säilytettäväkseen. Hyvä tapa on laatia testamentti kahtena kappaleena, joita säilytetään eri paikoissa. Testamentin tekijä voi aina perua tai muuttaa testamenttinsa. Kansan Sivistysrahaston hyväksi tehdyt testamentit ovat salassa pidettävää tietoa, joka säätiön sisälläkin on vain rajatun henkilöpiirin tiedossa.

Huominen kasvaa tänään

Lisätietoja antaa säätiön asiamies

Ulla Vuolanne
p. 050 378 3783
ulla.vuolanne@sivistysrahasto.fi

Postiosoite:
Kansan Sivistysrahasto
Säästöpankinranta 2 A 8. krs.
00530 Helsinki

Testamenttiasioissa lisätietoja saa lakiasiaintoimistoista ja useista hautaustoimistoista.

tammenlehvä